93 Search engine ranking factoren

In dit artikel wordt uiteengezet welke factoren van invloed zijn op uw search engine ranking, ook wel zoekmachine ranking genoemd. Hoewel vrijwel alle zoekmachines combinaties van onderstaande factoren meenemen bij het bepalen van uw search engine ranking, kan het belang per zoekmachine verschillen. Aan de hand van onze praktijkervaring als zoekmachine-optimalisatiebureau hebben de specialisten van Traffic Builders daarom aangegeven hoe belangrijk elk van de bijna 100 factoren is voor uw search engine ranking, overall gezien.

Legenda bij search engine ranking factoren

*****

Zeer belangrijk criterium bij het bepalen van uw ranking in de belangrijkste zoekmachines.

****

Belangrijk criterium bij het bepalen van uw ranking in de belangrijkste zoekmachines.

***

Redelijk belangrijk criterium bij het bepalen van uw ranking in de belangrijkste zoekmachines.

**

Criterium van geringe invloed op uw search engine rankings, maar belangrijk in zeer concurrentie-intensieve markten.

*

Vrij onbelangrijk criterium in het bepalen van uw search engine rankings (maar alle beetjes helpen 🙂

In de factoren die belangrijk zijn voor de zoekmachine-optimalisatie van uw website, maken we onderscheid tussen zogenaamde On Page en Off Page factoren, alsook een groot aantal andere criteria. De On Page factoren kunt u direct op uw eigen website aanpassen. Denk hierbij aan tekst, opmaak, etc. Wat veel mensen echter niet weten is dat ook een groot aantal Off Page factoren van invloed is op uw ranking. Denk hierbij aan het aantal links dat verwijst naar uw website (linkpopulariteit), de tekst waarmee gelinkt wordt (anchor text), etc.

Ten aanzien van search engine ranking worden de volgende onderwerpen behandeld:


On page search engine ranking factoren
*****

Title tag


De paginatitel van een document, in HTML aangegeven als <title>. Zorg ervoor dat de belangrijkste keywords in uw title tag staan en houd een maximum van ca. 8 woorden aan.

*****

Gebruik van keywords in de body

Zorg er te allen tijde voor dat de belangrijkste keywords van uw webpagina voorkomen in de body tekst, in HTML aangegeven door <body> en </body>.

****

Gebruik van gerelateerde keywords

Zoekmachines worden slimmer: ook woorden die direct te maken hebben met uw belangrijkste keywords zijn van invloed op uw search engine ranking en dienen voor te komen in de body van uw webpagina.

****

Gebruik van externe links

Externe links verwijzen naar webpagina's buiten uw eigen website. De kwaliteit van de links (relevantie), de relatie tussen de webpagina's die naar elkaar linken en de relatie tussen de sites waarop de pagina's worden gehost kunnen zowel positieve als negatieve invloed hebben op uw ranking.

****

Gebruik van interne links

Interne links verwijzen naar webpagina's binnen uw eigen website. Webpagina's die door andere webpagina's binnen uw eigen site goed worden gelinkt worden belangrijker geacht dan webpagina's waarnaar weinig wordt gelinkt. Zorg er in elk geval voor dat uw belangrijkste webpagina's vanaf de homepage en/of sitemap worden gelinkt

****

Uniciteit van een webpagina tekst

De content of tekst van een webpagina binnen de <body> dient te allen tijde uniek te zijn. Kopieën van bestaande webpagina's krijgen automatisch een lagere ranking toegekend of worden in het geheel niet opgenomen in de rankings.

***

Leeftijd van een webpagina

Vrijwel elke webpagina krijgt een datum toegekend waarop een spider de webpagina voor het eerst indexeerde. Webpagina's die al lang bestaan en nog altijd gelinkt worden door andere webpagina's, kunnen worden beschouwd als "webpagina’s met autoriteit” en daardoor een hogere ranking krijgen. Jonge webpagina's daarentegen kunnen weer een betere positie in de zoekresultaten krijgen voor tijdgevoelige zoekopdrachten.

*** Kenmerken van goed auteurschap

Alle karakteristieken van een goed geschreven en gestructureerd document. Sommige zoekmachines gebruiken door mensen uitgevoerde kwaliteitscontroles om zo de kwaliteit en relevantie van een webpagina ten aanzien van een specifieke zoekopdracht te bewaken.

*** Taal van een document

Vanzelfsprekend is ook de taal waarin een document is geschreven van invloed op de ranking. Als de gegeven zoekopdracht in een bepaalde taal is uitgevoerd, zal een document dat in dezelfde taal is gesteld hoger scoren dan een document in een andere taal. Ook als het IP-adres van de zoekmachinegebruiker te herleiden is naar een bepaald taalgebied, zullen documenten in die taal hoger scoren in de organische zoekresultaten.

*** Meervouden en vervoegingen

Zoekmachines herkennen meervouden en vervoegingen van woorden als behorend tot hetzelfde thema. Zo geeft een zoekopdracht in Google naar de synonymen of liever "themagerelateerde woorden" voor "Search engine" zoekresulaten terug voor "Search", "Searches", "Searching" en "Search Engines".

*** Gebruik van headers of tussenkoppen

Woorden die in headers of tussenkoppen staan worden doorgaans als belangrijker geacht dan woorden die midden in een paragraaf staan. Een header of tussenkop kan worden aangegeven door het gebruik van zogenaamde Hx tags, zoals <h1>, of door classes, bijv. <p class="header">.

*** Bronvermeldingen

Vooral wanneer wordt gezocht naar keywords met een wetenschappelijke of academische grondslag, kunnen documenten met relevante bronvermeldingen een hogere ranking verkrijgen.

*** Bereikbaarheid van een webpagina

Hoe meer clicks een bezoeker vanaf de homepage nodig heeft om een webpagina te bereiken, des te lager zal deze webpagina scoren in de zoekresultaten. Idealiter is elke webpagina binnen drie clicks vanaf de homepage te bereiken.

*** Up to date content

Webpagina's die frequent worden onderhouden krijgen in sommige zoekmachines voor bepaalde typen zoekopdrachten een hogere search engine ranking.

** Aard van de updates aan webpagina's

U kunt zich voorstellen dat designtechnische wijzigingen aan een website niet gelden als update. De content, waar het de zoekmachines om te doen is, blijft immers ongewijzigd.

** Structuur van document en tekst

Zeker voor webpagina's met vrij veel content (zoals dit artikel) geldt dat de manier waarop tekst is gestructureerd van invloed kan zijn op de zoekmachine ranking.

** Interne links in de content

Links in de content van een document kunnen zoekmachines helpen het onderwerp van een webpagina te bepalen, alsook het onderwerp van de webpagina's waarnaar gelinkt wordt. Zorg er bij de optimalisatie van uw website dus voor dat webpagina's onderling voldoende door links met elkaar verbonden zijn, waarbij de linktekst of anchor tekst door de belangrijkste keywords wordt gevormd. Links in de navigatie en/of footer van een document worden door sommige zoekmachines genegeerd of qua belang afgezwakt bij het bepalen van de relevantie.

** Meta keywords tag

Door velen overschat. De meta keyword tag is slechts van geringe invloed op uw search engine ranking. Zorg ervoor dat u uw keyword tag op webpaginaniveau invult met de belangrijkste keywords voor die specifieke webpagina.

** Gebruik van keywords in de url

Het gebruik van de keywords van een webpagina in de url (zie de url van dit document) kan van invloed zijn op de search engine rankings van sommige zoekmachines.

** Meta description tag

Hoewel de invloed van de meta description tag op uw posities in de zoekresultaten vrij gering is, raden we u aan zorg te besteden aan de invulling ervan. Zorg voor goed lopende, attractieve zinnen die de zoekmachinegebruiker relevantie informatie verschaffen over het onderwerp van de webpagina.

* Gebruik van H1, Bold en andere opmaak

In het verleden droeg het gebruik van deze tags sterk bij aan de posities van webpagina's in de organische zoekresultaten. Tegenwoordig is de toegevoegde waarde echter twijfelachtig, juist doordat het algemeen bekend was dat zoekmachines daaraan extra waarde toekennen/toekenden. Wij denken dat Google er nog wel enige waarde aan hecht voor het gros van de zoekopdrachten.

* Grammatica

Concrete aanwijzingen zijn er nog niet, maar het vermoeden bestaat dat controle op correcte grammatica wel eens een belangrijke factor zou kunnen worden voor het beoordelen van de kwaliteit van webpagina's.

* Spelling

Evenals grammatica een factor waarvan verondersteld wordt dat ze wel eens van invloed zou kunnen worden op de search engine ranking.

* Gebruik van stopwoorden

Het aantal stopwoorden (de, het, een, etc.) in een tekst kan kenmerkend zijn voor de aard van de content van een webpagina. Een promotionele tekst bevat vaak meer korte, actief geschreven zinnen en bijvoorbeeld bullet items, terwijl in een lange tekst bloemrijker woordgebruik voorkomt. Verondersteld wordt dat de aard van de tekst de relevantie van de webpagina voor bepaalde zoekopdrachten beïnvloedt.

* Leesniveau van een tekst

Het gebruik van bepaalde woorden in een tekst kan toonaangevend zijn voor de moeilijkheidsgraad. Mocht er ooit een academisch artikel over de populaire kindergroep K3 op internet gepubliceerd worden, dan zal dit op grond van dit criterium waarschijnlijk minder hoog in de rankings komen dan een luchtig artikel op een kindersite over een optreden van K3.

* Kwaliteit van een tekst

Hoewel het een vrij subjectieve benadering is, wordt verondersteld dat in de nabije toekomst de kwaliteit van een tekst van invloed zou kunnen worden op de ranking. Het oordeel zou bepaald kunnen worden door tekst van hoge kwaliteit te vergelijke met tekst van mindere kwaliteit.

* Tekst in ALT / Image TITLE tags

Hoewel woorden in deze tags niet dezelfde screening ondergaan als de tekst in de reguliere body van een document, worden ze steeds vaker gebruikt voor zoekopdrachten naar images.

* Omvang van een document

De omvang van een document, gemeten zowel in aantal KB's als lengte in woorden, kan bij sommige zoekmachines van invloed zijn op de positie in de zoekresultaten.

* Gebruik van Anchors en interne links

Zeker bij lange artikelen zoals dit document, is het aan te raden om links verwijzend naar locaties in hetzelfde document op te nemen. Naast een positieve invloed op de search engine rankings geeft dit ook een duidelijkere structuur aan het document en vergroot het bovendien het gebruiksgemak.

* Document type

Het document type (PDF, PPT, XLS, HTML) kan van invloed zijn op de search engine rankings als de zoekmachine daarvoor in de zoekopdracht aanleiding ziet.

* W3C valide codering

Het W3C is een wereldwijd georganiseerd consortium dat standaarden uitgeeft op het gebied van web-based programmeertalen. Zoekmachines zouden websites in de toekomst kunnen valideren door de broncode van webpagina's te toetsen aan de W3C standaarden.Off Page zoekmachine-optimalisatie
***** Linkpopulariteit van de gehele website

Een metriek waarin de waarde of het belang van de links verwijzend naar een bepaald domein als geheel wordt beoordeeld. Met name links afkomstig van een webpagina met een relatief hogere linkpopulariteit dan de website waarnaar verwezen wordt zijn van belang.
Als pagina A dus linkt naar pagina B en pagina B een hogere linkpopulariteit heeft dan pagina A, is de waarde van de link voor pagina B lager dan wanneer pagina B naar A zou linken voor pagina A.

***** Themacompetitieve linkpopulariteit

Onder themacompetitieve linkpopulariteit verstaan we de linkpopulariteit van een website vergeleken met de linkpopulariteit van websites binnen hetzelfde thematisch veld. M.a.w.: de linkpopulariteit vergeleken met websites die op dezelfde keywords een hoge search engine ranking hebben.

***** Anchor tekst of link tekst

Hieronder verstaan we de linktekst (tekst alszijnde een woord of woordgroep die de link vormt of vormen). Zoekmachines gaan ervan uit dat, wanneer pagina A naar pagina B linkt met woord X, pagina B ook een zekere relevantie kent in relatie tot woord X.

**** Primair onderwerp van de website

Het onderwerp van de website uitgedrukt in een bepaald woord of woordcombinaties en daarna vertaald naar een set synoniemen, vervoegingen en meervouden. Het primair onderwerp wordt afgeleid uit de mate waarin bepaalde woorden of woordcombinaties voorkomen over de gehele website. Zo kan website over "zoekmachines" een bepaalde autoriteit hebben die vertaald wordt in een hogere search engine ranking voor webpagina's die binnen het thema "zoekmachines" een specifieker onderwerp behandelen zoals "zoekmachine-optimalisatie". Er zijn overigens meerdere factoren die de autoriteit van een website binnen een bepaald thema bepalen.

**** Themarelevantie van inkomende links

Links verwijzend naar uw website afkomstig van een website met hetzelfde primair onderwerp of thema hebben een grotere invloed op uw search engine ranking, doordat de links waardevoller worden geacht dan links afkomstig van een niet-themagerelateerde website..

**** Leeftijd van een website

De leeftijd van een website als geheel wordt als indicatie gezien van de legitimiteit van een website, evenals dit geldt voor een individuele webpagina.

*** Taal van de website

De taal of talen waarin webpagina's zijn opgemaakt zorgen ervoor dat bepaalde documenten lager of hoger gerangschikt worden in de zoekresultaten voor zoekopdrachten. Een website die grotendeels in het Nederlands is geschreven en slechts 1 of 2 Engelstalige webpagina's kent, zal dus lager ranken op Engelstalige zoekopdrachten dan op grond van On Page optimalisatie factoren vergeleken met concurrerende websites verwacht zou mogen worden.

***
Document flux

Document flux is feitelijk niets anders dan de frequentie waarmee nieuwe content aan een website wordt toegevoegd en oude content wordt verwijderd. Na verloop van tijd kunnen zoekmachines de leeftijd van een specifieke website vergelijken met de gemiddelde leeftijd van alle pagina's op de site en aan de hand daarvan een waarde toekennen die van invloed is op de search engine ranking.

*** Frequency van nieuwe inbound links

De mate waarin nieuwe inbound links (ook wel backward links genoemd) door de spiders van zoekmachines worden gevonden verwijzend naar een specifiek domein of specifieke webpagina.

*** Verwijderde of expirerende links

Dikwijls worden links verwijzend naar een bepaalde webpagina na verloop van tijd verwijderd. Door deze fluctuaties te analyseren en vergelijken met de fluctuaties van andere websites in hetzelfde themaveld kunnen afwijkingen worden geconstateerd die van invloed zijn op de search engine ranking.

**
Historische search engine ranking

De historische search engine ranking van de website in geheel die ervoor zorgn dat nieuwe webpagina's van dezelfde website direct hoger in de search engine rankings staan dan op grond van On Page zoekmachine-optimalisatie criteria verwacht zou mogen worden.

** Click through rate vanuit zoekresultaten

Een bekend fenomeen bij het advertentieprogramma van Google, Google Adwords: advertenties met een hoog aantal kliks ten opzichte van het aantal vertoningen wordt een hogere advertentiepositie toegekend. Aangenomen kan worden dat wanneer een zoekmachinegebruiker een zoekresultaat aanklikt en niet direct daarop terugkeert om een ander zoekresultaat te selecteren, het een goed (lees: relevant) zoekresultaat is geweest.

** Underscores en koppeltekens

Underscores en koppeltekens in een domeinnaam kunnen erop wijzen dat een website voornamelijk voor spam-doeleinden wordt gebruikt. In het verleden maakte men namelijk veelvuldig gebruik van urls die bestonden uit keyword-keyword-keyword.nl hetgeen tot over-optimalisatie leidde. Meer dan 2 koppeltekens en/of underscores dienen bij voorkeur vermeden te worden in de domeinnaam.

** Extentie van de domeinnaam

Domeinnaam extenties als .nl, .com, .net en .biz zijn voor iedereen vrij verkrijgbaar. Enkele extenties als .org, .edu en .gov (US) zijn alleen beschikbaar voor instanties met bijzondere kenmerken zoals stichtingen en goede doelen, educatieve instanties als universiteiten en overheidsinstellingen. Voor sommige zoekopdrachten kunnen deze domeinnamen een boost in de search engine rankings krijgen.

** Interne linkstructuur

Zowel bezoekers als zoekmachines verwachten een linkstructuur verwerkt in de website navigatie waardoor men van een vrij generiek themaniveau naar een steeds specifieker themaniveau kan klikken. Zo behandelt de homepage van Traffic Builders het thema "zoekmachinemarketing" waaronder "zoekmachine-optimalisatie" en "adverteren in de zoekmachines" vallen, met als diepste niveau artikelen waarin verder op deze thema's ingegaan wordt.

* Sitemaps en betaalde opname

Sommige zoekmachines, zoals Google, bieden een Sitemaps of Betaalde opname optie die de zoekmachines in staat stelt sneller nieuwe content te indexeren. Het feit an sich dat een pagina onderdeel uitmaakt van een dergelijke oplossing draagt niet bij aan een hogere search engine ranking, maar het kan er wel voor zorgen dat een webpagina hoger gaat scoren voor tijdgevoelige zoekopdrachten. Zo scoorde een webpagina van Traffic Builders die een dag voordat Google haar 7-jarig bestaan vierde live ging op de verjaardag van Google zelf een toppositie op "google jarig", en leverde veel bezoekers op.

* Semantische relaties tussen pagina's

Webpagina's die veelvuldig naar elkaar linken binnen een bepaald themaveld zullen een hogere search engine ranking toegekend krijgen door de zoekmachines op grond van deze semantische relaties voor zoekopdrachten binnen het themaveld.

* Omvang van de website

Sommige zoekmachines kennen een hogere of lagere zoekmachine ranking toe aan webpagina's die onderdeel zijn van resp. grote of kleine websites, gemeten in aantal pagina's. Hoewel de bekende uitspraak "size does matter" in dit kader dus niet altijd opgaat, is het wel zo dat grotere websites met meer webpagina's beter in staat zijn om naar elkaar door te linken en zo een bepaalde themarelevantie aan te geven.

* Website sitemap

Een sitemap, zeker als deze op de website ook als sitemap wordt aangegeven in de anchor tekst van de links verwijzend naar de sitemap, stelt spiders in staat om websites veel sneller te indexeren, waardoor indirect de search engine ranking van webpagina's wordt beinvloed.

* Re-directs

Het gebruik van re-directs heeft een directe invloed op de search engine ranking, zeker waar het gaat om re-directs op basis van 301 en 302 errors (resp. permanent en tijdelijk verwijderd). Als een url continu een 302 error teruggeeft en vervolgens doorverwijsd (re-direct) krijgt deze url een lagere autoriteit en dus search engine ranking toebedeeld.


Factoren die bijdragen aan uw linkpopulariteit
***** Linktekst of anchor text van links

De tekst, bestaande uit een woord of woordgroep, waarmee van pagina A naar pagina B wordt gelinked wordt de anchor text of linktekst genoemd. De volgorde lengte en algehele opbouw van de anchor text is een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op uw search engine ranking bij alle grotere zoekmachines. Op het woord of de woorden waarmee veelvuldig naar uw website wordt gelinked, verkrijgt uw website ook hogere search engine rankings.

*****
Linkpopulariteit van de gehele website

Heeft de website die naar uw website linkt zelf een hoge linkpopulariteit? Dan is de waarde van de link(s) verwijzend naar uw website ook hoger.

***** Themacompetatieve linkpopulariteit

Is de linkpopulariteit van de website binnen het themaveld waarin de website actief is hoger vergeleken met die van concurrerende websites? Ook dan is een link vanaf deze website verwijzen naar uw website, mits binnen hetzelfde themaveld, waardevoller.

****
Externe links verwijzend naar de website

De externe links die verwijzen naar de website (A) waarop de links verwijzend naar uw website (B) staan, hebben grote invloed op de waarde die de website (A) aan de links naar uw site kan meegeven.

**** Locatie van de webpagina binnen de site

De locatie van een webpagina met links verwijzend naar uw website (B) binnen de website (A) waarvan de "linkpagina" onderdeel is, is erg belangrijk. Hoe diepergelegen de webpagina is, des te lager is de waarde van de link. Ook de manier waarop binnen de website (A) naar de webpagina met links wordt verwezen is hierbij van belang. Beter bereikbare webpagina's geven meer waarde aan een link mee en dragen dus ook meer bij aan uw search engine ranking.

**** Bodytekst van de linkende webpagina

Evenals bij de On Page zoekmachine-optimalisatie criteria, zijn de kwaliteit en andere belangrijke factoren ten aanzien van de tekst op de linkende webpagina van invloed op de waarde die de webpagina aan een link verwijzend naar uw website meegeeft.

**** Tekst in de directe nabijheid van de link

Niet alleen de tekst waarmee gelinked wordt (anchor text) maar ook de tekst in de body in de directe nabijheid van de link is van invloed. Hoe relevanter deze tekst is voor de keywords waarop u met uw website een toppositie in de search engine rankings wil vergaren, des te hoger is de waarde van de link(s) verwijzend naar uw website.

**** Semantische relatie / themarelevantie

De waarde van een link op een website (A) verwijzend naar uw webite (B) is groter als er een zekere mate van sematische overeenkomst bestaat. Met andere woorden: themarelevantie.

**** De leeftijd van de link

Oudere links zijn van grotere waarde dan nieuwe links.

**** Relaties tussen linkende websites

Links vanaf websites gehost op dezelfde server, door dezelfde registrant of op andere wijze duidelijk met elkaar verbonden hebben een lagere toegevoegde waarde voor uw search engine ranking dan

**** Rel="nofollow" tag

Deze tag geeft aan spiders / crawlers aan dat de links op de webpagina niet gevolgd dienen te worden. Dikwijls wordt de tag gebruikt bij directories waarvan de links niet persoonlijk zijn gecontroleerd door de beheerders. Links vanaf deze webpagina ´s hebben dus geen waarde en tellen derhalve ook niet mee in het bepalen van uw search engine ranking.

*** "Trust websites"

Het vermoeden bestaat dat sommige zoekmachines, waaronder Google, aan enkele websites een bepaalde "autoriteit" hebben toegewezen. Voorbeelden zijn CNN.com, Wikipedia, etc. Links vanaf deze websites verwijzend naar uw website hebben een hogere waarde.

*** Links vanaf hetzelfde IP-adres (blok)

Links vanaf websites met hetzelfde IP-adres of die vallen in dezelfde IP-adres range, hebben een kleinere toegevoegde waarde voor uw search engine rankings, omdat de kans op manupulatie van de linkpopulariteit groter is.

*** Linkrelaties tussen websites

Wanneer twee websites al veelvuldig naar afzonderlijke webpagina ´s van elkaars site linken is de waarde van deze links lager.

*** Extra externe of interne links

Externe of interne links verwijzend naar de webpagina (A) waarop de link(s) naar uw website (B) staan kunnen de waarde van de links verwijzend naar uw website positief en negatief beinvloeden, afhankelijk van de kwaliteit en tekstuele themarelevantie van de webpagina ´s met de links verwijzend naar de linkpagina (A).

*** Veelvuldig voorkomende links

Als een link verwijzend naar uw website (B) op meerdere webpagina ´s van de verwijzende website (A) voorkomt, kan de waarde van deze extra links afnemen of zelfs in het geheel wegvallen. Zulks ook afhankelijk van de locatie van de link.

*** Themarelevantie van de link

Links afkomstig van een webpagina met hetzelfde onderwerp zijn meer relevant voor het thema van de website waarnaar gelinked wordt en tellen derhalve zwaarder mee in de beoordeling van uw search engine ranking.

*** Externe links naar de linkpagina

Het aantal externe links dat verwijst naar de webpagina waarop de link naar uw website zich bevind is sterk van invloed op de waarde die aan de link toegekend wordt.

*** Anchor text van links

Logischerwijs is ook de linktekst of anchor text van een link van invloed op de search engine ranking voor de woorden die in de anchor text voorkomen.

*** Domein extentie

Zoals eerder aangegeven rekenen zoekmachines aan domeinnamen met extenties als .org, .edu en .gov (US) in sommige gevallen extra waarde toe. Vergelijk dit principe met het verkrijgen van autoriteit door een bepaalde website. Veronderstelt wordt dat links vanaf dit type domeinnamen een hogere waarde toegekend wordt dan links vanaf andere domeinen.

** Update frequentie van de linkpagina

Webpagina ´s die regelmatig worden geupdate kunnen van grotere waarde zijn voor tijdgevoelige zoekopdrachten en geven derhalve ook een hogere waarde mee aan links verwijzend naar websites met het zelfde tijdgevoelige karakter. Daarentegen zijn links afkomstig van pagina ´s die niet vaak wijzigen stabieler en kan op grond van deze beredenering worden gesteld dat dit type links juist een hogere waarde toegekend wordt. Een en ander verschilt per zoekmachine.

** Updates aan de link

Updates aan een link zelf, zoals de anchor text, de title en de url waarnaar verwezen wordt, kunnen van invloed zijn op de waarde van de link en daarmee de search engine ranking die op grond van die waarde wordt bepaald. Veronderstelt mag worden dat links die regelmatig worden geupdate minder stabiel zijn en bovendien kan het frequent wijzigen van hyperlinks duiden op het bewust manipuleren van de search engine ranking.

* Link title

Men heeft via de title="titel" constructie de mogelijkheid om een titel mee te geven aan een link. De invloed van de title tag wordt veronderstelt klein te zijn, tenzij de zoekmachines geen anchor text aan de link verbonden zien, bijvoorbeeld omdat de link wordt gevormd door een afbeelding.

* Opmaakstijl van links

Door een bepaalde opmaak aan een link mee te geven kan worden aangegeven dat een link belangrijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schuin of vetgedrukt tonen van links.

* Locatie van de link op de pagina

Niet alleen de relevantie van tekst wordt mede beoordeeld op grond van de locatie van de tekst binnen de body van het webdocument. Ook de locatie van de link8s) binnen een tekst zijn van invloed op de waarde die aan link wordt meegegeven. Traffic Builders heeft ervaren dat links bovenaan een webpagina doorgaans tot een hogere search engine ranking leiden dan links onderaan in de body.


Technische invloeden op uw search engine ranking
***** Bereikbaarheid van de webpagina

Vanzelfsprekend een belangrijke factor bij het bepalen van de search engine rankings van een webpagina is de beeikbaarheid. 404 error, trage laadsnelheid of het gebruik van bepaalde plugins is voor zoekmachines een reden om de website een minder hoge positie in de search engine rankings toe te bedelen.

**** Gebruik van frames

Het gebruik van frames is wat zoekmachine-optimalisatie betreft altijd af te raden. Zoekmachines zijn namelijk in mindere mate in staat om het onderwerp (thema) van uw webpagina te bepalen en daarbij komt dat de linkpopulariteit en "kracht" van uw website om goed te scoren in de zoekmachines verdeeld wordt over alle webpagina ´s die onderdeel uitmaken van de frameset.

**** Dynamisch gestuurde URLs

Dynamisch gestuurde websites kennen vaak een eveneens dynamische opbouw van de urls. U herkent dit door het gebruik van vraagtekens en '&'-tekens in de url. Zoekmachines prefereren echter statische urls omdat deze gemakkelijker te indexeren zijn. Traffic Builders adviseert dan ook om het gebruik van dynamische urls te beperken en nooit meer dan 3 variabelen aan een url mee te geven.

**** SessionID variabelen

Een sessionID wordt vaak gebruikt om specifieke functionaliteit op een website te laten werken of om bezoekersgedrag goed vast te leggen. Het nadeel is echter dat een spider bij elk bezoek aan de website een andere sessionID meekrijgt terwijl de content van de webpagina ´s gelijk zal blijven. De spider ziet dus honderden verschillende urls waarop telkens dezelfde content wordt getoond met als gevolg dat de linkpopulariteit en andere factoren van invloed op uw search engine ranking verdeeld worden over honderden pagina ´s.

*** Hosting uptime

Goed bereikbare websites scoren beter dan websites waarvan de response time sterk wisselend of simpelweg slecht is.

*** Gebruik van noarchive/no-cache

Spiders van zoekmachines als Google gebruiken deze tags om na te gaan of een webpagina in de index opgeslagen mag worden. Het gebruik van Robots.txt bestanden doet feitelijk hetzelfde. Op het moment dat een zoekmachine een pagina niet mag opslaan in de cache is het voor de zoekmachine niet langer mogelijk om On Page waardebepalende criteria over de pagina op te slaan, hetgeen dus een negatieve impact heeft op de search engine ranking.

** Informatie over de domeinregistrant

Kan met name worden gebruikt om bekende spammers aan de hand van de naam van de registrant van een domeinnaam te achterhalen, om vervolgens een lagere search engine ranking toe te kennen.

** Duur van een domeinnaamregistratie

Hoe groter de registratieperiode van een domeinnaam, des te betrouwbaarder is de bron.

* Geografische locatie van de hosting

Kan een kleine rol spelen bij het bepalen van de relevantie van een website voor zoekopdrachten uit een bepaald geografisch gebied.

* Lengte van de url

De lengte van een url kan de search engine ranking in die zin beinvloeden, dat langere urls vanuit het verleden vaak werden gebruikt voor spam-doeleinden, volgestopt met keywords. Vanuit dit kader bezien kunnen langere urls (met name van de hoofddomeinnaam) een negatieve inpact hebben op de search engine rankings.

* IP-based content serveren

Een tot voor kort veelvuldig toegepaste methode van cloaking: het serveren van content A aan een bezoeker en geoptimaliseerde content B aan een zoekmachine op basis van IP adres herkenning. Spiders die het gebruik van IP adres herkenning voor dergelijke doeleinden detecteren zullen de webpagina een lagere search engine ranking toekennen of volledig uit de index weren.

* Registratiedatum van de domeinnaam

Zoekmachines kunnen de eerste registratiedatum van een domeinnaam gebruiken om te achterhalen hoe lang de domeinaam al bestaat.

* Gebruik van Robots.txt

In een robots.txt file heeft u de mogelijkheid aan te geven welke spiders/user agents wel of niet in bepaalde onderdelen van uw website mogen komen. Hoewel niet direct van invloed op uw search engine ranking beinvloedt het gebruik van een robots.txt bestand wel degelijk het spidergedrag.


Negatieve invloeden op search engine ranking

***** Cloaking

Simpel gezegd pagina A tonen aan bezoekers en pagina B aan zoekmachines, waarbij zoekmachines kunnen worden herkend op grond van IP adres, user agent, crawl-gedrag, etc. Ook Javascript cloaking is een veelvuldig gebruikte methode die tegenwoordig flink bestraft wordt. Detectie van cloaking leidt direct tot tijdelijke of definitieve verbanning uit de zoekresultaten.

**** Kopieen van bestaande content

Wanneer dezelfde content op meerere webpagina ´s voorkomt is dit nadelig voor de gekopieerde en zo mogelijk ook de oorspronkelijke bron. Let er hierbij op dat we niet doelen op exacte kopieen: opmaakcode en andere HTML codering die ervoor zorgt dat een webpagina er totaal anders uitziet in een browser wordt door zoekmachines genegeerd. Het betreft hier dus kopieen van de tekstuele bron.

**** DNS instellingen

Een veelvuldig voorkomend probleem is dat dezelfde content beschikbaar is op meerdere url locaties als domeinnaam.com, www.domeinnaam.com en domeinnaam.com/index.html. Zoekmachines behandelen al deze urls als verschillend en dus zal linkpopulariteit e.d. dus ook worden verdeeld over deze, op het oog gelijke webpagina ´s.

*** Linkspamming

Een veel voorkomend probleem waarvoor onlangs nog meerdere concurrenten zijn bestraft door onder meer Google: linkspamming. Een te snelle, overdadige groei van het aantal inbound of backward links kan op linkspamming duiden. Ook links verwijzend naar een website waarin telkens dezelfde anchor tekxt wordt gebruikt is onnatuurlijk en derhalve schadelijk voor uw search engine ranking.

*** Keyword spamming

Het overdadig gebruiken van keywords in de body tekst in een poging om een relevantere webpagina te creeeren voor een bepaalde zoekopdracht.

** Invalide code

Slecht geprogrammeerde websites die foutmeldingen of loops in functionaliteit veroorzaken hebben een negatief effect op de search engine ranking.

** Links naar "Bad Neighborhoods"

Sommige websites zijn bestraft door zoekmachines wegens het gebruik van ongeoorloofde technieken zoals in dit artikel genoemd. Het plaatsen van links naar dergelijke websites kan schadelijk zijn voor uw eigen search engine ranking.

*** Onethische praktijken in het algemeen

Kan van alles inhouden. Controleer uw website voor lancering daarom altijd aan de hand van de diverse, zoekmachinespecifieke richtlijnen die ze publiceren op de websites. Een voorbeeld hiervan zijn de richtlijnen van Google.

*** Illegale content

Het gebruik van content die in strijd is met wetgeving. Denk hierbij aan bijv. kinderporno, tekst waarin tot haat wordt aangezet, etc.

** Un-Safe content

Content die als "niet veilig" voor minderjarigen is betiteld. Filtering van dit soort webpagina ´s geschiedt aan de hand van de woorden die in de text voorkomen.

*** URL Hijacking

Een niet zo gek veelvoorkomend probleem waarbij een website de url van een andere, vaak goed in de search engine rankings gepositioneerde url kaapt, door gebruik te maken van zogenaamde 302 re-direct.

* Niet werkende links

Vanzelfsprekend is het wel of niet correct functioneren van links een factor die direct van invloed is op de kwaliteit van een webpagina. Niet correct functionerende links kunnen dus een negatief effect hebben op uw search engine ranking.


Geschreven naar aanleiding van het artikel Search Engine Ranking Factors

Workshops zoekmachine-optimalisatie en zoekmachine-adverteren
Wilt u zelf aan de slag met zoekmachine-optimalisatie of het adverteren in zoekmachines via advertetnienetwerken als Google Adwords? Schrijf u dan in voor de workshop zoekmachine-optimalisatie of de workshop Google Adwords / zoekmachine-adverteren. Deze interactieve maatwerk workshops worden zowel op basis van open inschrijving als incompany gegeven.