Custom Columns voor Budget Management na wijzigingen

For an English version of this Custom Columns blogpost, see below.

Het efficiënt beheren van je Google Ads budgetten is een cruciaal aspect om het succes van je campagnes te maximaliseren. In onze vorige blog introduceerden we de magie van Custom Columns en verkenden we hoe ze kunnen worden gebruikt voor dagelijks budgetbeheer. Vandaag duiken we dieper de materie in.

Hoe voorspel je de nieuwe maandelijkse uitgaven na het aanbrengen van significante aanpassingen aan campagnes of het implementeren van CRO optimalisaties? Dat is de vraag die we in dit tweede deel van onze driedelige serie over Google Ads Custom Columns beantwoorden.

Een korte recap

In ons vorige blog hebben we het concept van Custom Columns in Google Ads geïntroduceerd. Ook beschreven we hoe ze worden ingesteld voor standaard dagelijks budgetbeheer. Als je niet bekend bent of een opfrisser nodig hebt, raden we aan om dat artikel opnieuw te lezen de basis van het gebruik van Custom Columns te begrijpen.

Scenario 2: Custom Columns bij aangepaste campagnes & significante veranderingen

Na het aanbrengen van aanpassingen aan campagnes of het implementeren van significante veranderingen, is een primaire zorg voor adverteerders: “Als deze trend doorgaat, wat zouden mijn uitgaven voor een hele maand dan zijn?” Deze blog helpt je die vraag te beantwoorden!

Om deze kolommen te gebruiken, moet je specifieke data selecteren binnen het campagneoverzicht. Door specifieke datums te selecteren die overeenkomen met je campagnewijzigingen, kun je direct inzicht krijgen in de impact van de wijziging op je budget.

Average Daily Spend Report Range

Wat vertelt het je? Je gemiddelde dagelijkse uitgaven binnen de datums die je hebt geselecteerd. Het neemt de uitgaven binnen het rapportbereik dat je hebt geselecteerd en deelt dit door het aantal dagen binnen het bereik.

Hoe maak je deze Custom Column?

(Cost / report_days_count())

Expected Spend Report Range

Wat vertelt het je? De gemiddelde dagelijkse uitgaven geëxtrapoleerd voor het aantal dagen in je rapportbereik. Dat vertelt je: als ik mijn campagnes zo voor een hele maand run, hoeveel zal ik dan uitgeven?

Hoe maak je deze Custom Column?

(Cost / report_days_count()) * day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))

Runrate % Report Range

Wat vertelt het je? Voor het bedrag dat je in het rapportbereik zou moeten hebben uitgegeven, welk percentage heb je uitgegeven? Dus als je voor deze maand een budget hebt van €30.000 en je bent voor 1/3e op weg, dan zou je tot nu toe €10.000 moeten hebben uitgegeven. Welk percentage van de €10.000 heb je tot nu toe uitgegeven? Dat is wat de Runrate% je vertelt! Als het lager is dan 100%, heb je te weinig uitgegeven. Als het hoger is dan 100%, heb je te veel uitgegeven!

Hoe maak je deze Custom Column?

(Cost) / ((*budget* / day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))) * report_days_count())

Verander het *budget* voor je werkelijke budget, bijvoorbeeld 8333.

Custom Columns: what’s next?

Na het lezen van deze blog, weet je welke Custom Columns je kunt instellen om het Google Ads budget te beheren als je wijzigingen hebt aangebracht!

Zoals eerder gezegd richtte deze blog zich op het tweede scenario. Volgende keer gaan we nog meer de diepte in met het derde scenario: Na op- of afschaling om het maandbudget te benaderen. Zal je het beoogde budget bereiken? Zo niet, dan zie je of je verder moet op- of afschalen, en met hoeveel!


Adjusted Campaign Budget Management with Google Ads Custom Columns

Managing your Google Ads budgets efficiently is a crucial aspect of maximizing your campaigns’ success. If you recall from our previous blog, we introduced the magic of Custom Columns and explored how they can be used for day-to-day budget management. Today, we’re diving deeper.

After making significant adjustments to campaigns or implementing CRO optimizations, how does one forecast the new monthly expenditure? That’s the question we’ll tackle in this second installment of our three-part series on Google Ads Custom Columns.

A quick recap

In our previous article, we introduced the concept of Custom Columns in Google Ads and how they can be set up for standard daily budget management. If you’re unfamiliar or need a refresher, we recommend revisiting that post to build a foundational understanding.

Scenario 2: Custom Columns for adjusted campaigns & significant changes

After making adjustments to campaigns or implementing significant changes, a primary concern for advertisers is: “If this trend continues, what would my expenditure be for the entire month?” This blog will help you answer that question!

In order to use these columns, you need to select specific dates within the campaign overview. By selecting specific dates corresponding to your campaign changes, you can gain immediate insights into the post-change impact on your budget.

Average Daily Spend Report Range

What does it tell you? Your average daily spend within the dates you selected. It takes the spend within the report range you selected and divides it by the amount of days within the range.

How to make this Custom Column?

(Cost / report_days_count())

Expected Spend Report Range

What does it tell you? The average daily spend extrapolated for the amount of days in your report range. Which tells you: if I run my campaigns like this for a whole month, how much will I spend?

How to make this Custom Column?

(Cost / report_days_count()) * day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))

Runrate % Report Range

What does it tell you? For the amount of money you should have spent in the report range, what percentage have you spent? So if you have a budget of €30.000 for this month and you are 1/3rd of the way, you should have spent €10.000 so far. What percentage of the €10.000 have you spent so far? That’s what the Runrate% tells you! If lower than 100%, you have underspend. If higher than 100%, you have overspend!

How to make this Custom Column?

(Cost) / ((*budget* / day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))) * report_days_count())

Change the *budget* for your actual budget, for example 8333.

Custom Columns: what’s next?

After reading this blog, you know what custom columns you can set-up in order to manage Google Ads budget if you have made any changes!

As mentioned, this blog focused on the second scenario. Next up, we will go more in-depth as we will focus on the third scenario: After scaling up or down to approach the monthly budget: Will you achieve the intended budget? If not, you will see if you need to further scale up or down and by how much!