Dagelijks Budget Management in Google Ads met Custom Columns

For an English version of this blogpost, see below.

Stel je voor dat je je Google Ads budgetten kunt beheren zonder de problemen van spreadsheets of handmatige invoer. Met Custom Columns is dit niet alleen mogelijk, maar ook efficiënt en snel op te zetten! Of je nu naar budgetten op accountniveau of naar specifieke campagnes kijkt, deze kolommen bieden directe en heldere inzichten in Google Ads.

De magie van Google Ads ligt niet alleen in de mogelijkheid om potentiële klanten te bereiken, maar ook in de flexibiliteit die het platform biedt. Een van deze hulpmiddelen is het gebruik van ‘Custom Columns’. In drie blogs leggen wij uit wat Custom Columns zijn, hoe je ze zelf kunt aanmaken en het belangrijkste: we voorzien je van Custom Columns die jij kan gebruiken voor het gemakkelijk en geautomatiseerd beheren van budgetten.

Inhoud blogserie Custom Columns

We hebben Custom Columns ontwikkeld voor drie verschillende scenario’s. Deze scenario’s zijn verschillende situaties waarin je je budget in Google Ads wilt beheren. De scenario’s zijn:

 1. Je hebt een vast maandelijks budget. Geef je momenteel te veel of te weinig uit? Als deze campagnes doorgaan zoals ze nu zijn, wat zijn dan de verwachte maandelijkse uitgaven? Dit scenario kan worden beschouwd als standaard budgetbeheer.
 2. Je hebt wijzigingen aangebracht in je campagnes, CRO wijzigingen gedaan, of andere significante wijzigingen. Wat zouden je uitgaven zijn als deze trend doorgaat voor een hele maand?
 3. Na op- of afschaling om het maandbudget te benaderen. Zal je het beoogde budget bereiken? Zo niet, dan zie je of je nog verder moet op- of afschalen, en met hoeveel!

Na het lezen van de drie blogs, kan je gemakkelijk in Google Ads duiken en je budgetten beheren! In deze blog duiken we in scenario 1: dagelijks budgetbeheer. Na het lezen van deze blog en het implementeren van de Custom Columns, heb je het volgende inzicht in Google Ads:

Custom Columns insight

Instructies: hoe maak je Custom Columns?

Wat zijn Custom Columns?

Custom Columns stellen gebruikers in staat om hun eigen metingen te creëren in de interface van Google Ads. Deze kolommen kunnen op maat gemaakt worden voor diverse budgetbeheer scenario’s. In plaats van alleen te vertrouwen op de standaardkolommen die Google Ads aanbiedt, stellen de Custom Columns gebruikers in staat om metingen te combineren, formules/codes te gebruiken en gepersonaliseerde weergaven van hun data te creëren.

Navigeren naar Custom Columns

Voordat je in het scenario duikt, is het essentieel om te weten waar je deze Custom Columns kunt vinden en creëren. Hier is hoe:

 1. Log in op je Google Ads account.
 2. Navigeer naar het tabblad “Campaigns” of “Ad groups”.
 3. Klik op het kolom icoon (het ziet eruit als drie verticale lijnen).
 4. Selecteer uit de dropdown “Modify Columns”.
 5. Klik op “Custom Columns” en dan op “+ Column”.

Het Format kiezen: eenmaal in het venster voor het creëren van de Custom Column, krijg je de moet je een format voor je kolom kiezen. Kies hier voor “Text”, aangezien je de codes die wij verstrekken kunt kopiëren en plakken.

Het Data format kiezen: om de output van de Custom Columns op de juiste manier te laten zien, moet je het juiste formaat kiezen. Als je een monetaire output wilt laten zien, kies dan “Currency”, als je een percentage wilt laten zien, kies dan “Percent”.

Custom Columns voor scenario 1: how to

Average Daily Spend

Wat vertelt het je? Je gemiddelde dagelijkse uitgaven vanaf de eerste van de maand tot de dag van gisteren. Je wilt de dag van vandaag niet meerekenen, omdat de uitgaven van vandaag nog niet de totale uitgaven van vandaag zijn, dit zou een vertekend beeld geven!

Hoe maak je deze Custom Column?

Cost.between_dates(month_start, yesterday) / (day(today()) – 1)

Expected Spend this Month

Wat vertelt het je? De ‘Expected Spend this month’ vermenigvuldigt de ‘Average Daily Spend’ deze maand met het totale aantal dagen deze maand. Als je dagelijkse uitgaven constant blijven, zie je hoeveel je in totaal deze maand gaat uitgeven.

In het voorbeeld dat in deze blog gegeven wordt, vertelt het je: als de uitgaven doorgaan in de komende dagen zoals ze tot nu toe deze maand hebben gedaan, dan zal je € 6.553,17 uitgeven.

Hoe maak je deze Custom Column?

(Cost.between_dates(month_start, yesterday) / (day(today()) – 1)) * day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))

Runrate%

Wat vertelt het je? Met de Runrate% (On Schedule%) metriek, vergelijk je het budget dat je tot nu toe deze maand hebt uitgegeven met het budget dat je tot nu toe deze maand volgens het budget had moeten uitgeven. In het voorbeeld hierboven in deze blog, heb je tot nu toe deze maand 78,64% van het budget uitgegeven dat je tot nu toe mocht uitgeven. Met andere woorden, om je volledige budget uit te geven, moet de uitgave toenemen.

Hoe maak je deze Custom Column?

(Cost.between_dates(month_start, yesterday)) / ((*budget* / day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))) * (day(today()) – 1))

Vervang *budget* door je werkelijke budget, bijvoorbeeld 8333.

New Daily Budget

Wat vertelt het je? De kolom New Daily Budget geeft aan hoeveel je vanaf vandaag per dag mag uitgeven om 100% van het budget te benutten. In het voorbeeld hieronder, zie je dat je nieuwe dagelijkse budget € 373,20 moet zijn om je budget volledig te benutten!

Hoe maak je deze Custom Column?

(*budget* – Cost.between_dates(month_start, yesterday)) / (day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1)) – (day(today()) – 1))

Wederom: vervang *budget* door je werkelijke budget, bijvoorbeeld 8333.

Sla je kolomsets op

Wanneer je kolommen toevoegt voor je campagneoverzicht, kun je deze opslaan! Dit betekent dat je gemakkelijk meerdere kolommen kunt maken voor verschillende budgetten die je moet monitoren in je account, bijv. budgetten voor specifieke campagnegroepen (zoals merkbekendheidscampagnes) en een totaal accountbudget! Als je een kolomset maakt, bewaar deze dan met een duidelijke naam, bijv. “Budget Mgt – Branded – Scenario 1”!

What’s next?

Na het lezen van deze blog, weet je wat Custom Columns zijn en hoe je ze opzet! Bovendien, als je de instructies voor het instellen van deze specifieke Custom Columns hebt gevolgd, kun je al basisbudgetbeheer doen binnen Google Ads. Geen geknoei meer met spreadsheets, gefeliciteerd!

Zoals gezegd, richtte deze blog zich op het eerste scenario. Volgende keer gaan we dieper in op het tweede scenario: Je hebt wijzigingen aangebracht in je campagnes, CRO wijzigingen gedaan, of andere significante wijzigingen. Wat zouden je uitgaven zijn als deze trend een hele maand zou doorgaan?


Daily Budget Management in Google Ads Using Custom Columns

Imagine managing your Google Ads budgets without the hassle of spreadsheets or manual entry. With Custom Columns, not only is this possible, but it’s also efficient and quick to set up! Whether you’re looking at account-wide budgets or specifics for certain campaigns, these columns offer immediate, clear insights right within Google Ads.

The magic of Google Ads doesn’t just lie in its ability to reach potential customers, but also in the flexibility the platform offers. One of these tools is the use of ‘custom columns’. In three blogs, we will tell you what Custom Columns are, how to create them yourselves, and most importantly: provide you with Custom Columns you can use to manage your budgets in an easy and automated matter!

Content blogs Custom Columns

We have created Custom Columns for three different scenarios. These scenarios are different situations for which you want to do budget management within Google Ads. These scenarios are:

 1. You have a fixed monthly budget. Are you currently spending too much or too little? If these campaigns continue as they are, what is the expected monthly spend? This scenario can be considered as standard budget management.
 2. You’ve made adjustments to your campaigns, made CRO changes, or other significant changes. What would your expenditure be if this trend continues for an entire month?
 3. After scaling up or down to approach the monthly budget. Will you achieve the intended budget? If not, you will see if you need to further scale up or down and by how much!

After reading the three blogs, you can easily dive into Google Ads and manage your budgets! In this blog, we dive into scenario 1: day-to-day budget management. After reading this blog and implementing the Custom Columns, you will have the following insight in Google Ads:

Custom Columns insight

Instructions: how to create Custom Columns

What are Custom Columns?

Custom columns allow users to create their own metrics in the Google Ads interface. These columns can be tailored for various budget management scenarios. Rather than relying solely on the default columns provided by Google Ads, custom columns enable users to combine metrics, use formulas/code, and create personalized views of their data.

Navigating to Custom Columns

Before diving into the scenario, it’s essential to know where to find and create these custom columns. Here’s how:

 1. Log in to your Google Ads account.
 2. Navigate to the “Campaigns” or “Ad groups” tab.
 3. Click on the columns icon (it looks like three vertical lines).
 4. From the dropdown, choose “Modify columns”.
 5. Click on “Custom columns” then “+ Column”.

Choosing the Format: once you’re in the custom column creation window, you’ll be prompted to choose a format for your column. Choose “Text” here, as this means you can copy and paste the codes we provide.

Choose the Data format: in order to show the output of the custom columns in the right way, you have to choose the right format. If you want to show a monetary output, choose “Currency”, if you want to show a percentage, choose “Percent”.

Custom Columns for scenario 1: how to

Average Daily Spend

What does it tell you? Your average daily spend from the first of the month, until the day of yesterday. You don’t want to include the day of today, as today’s spend is not the total spend of today yet! This would provide skewed insights!

How to make this Custom Column:

Cost.between_dates(month_start, yesterday) / (day(today()) – 1)

Expected Spend this Month

What does it tell you? The Expected spend this month multiplies the average daily spend this month by the total number of days this month. If your daily spend remains constant, you can see how much you are going to spend in total this month.

In the example provided in this blog, it tells you: if the spend goes on in the coming days as it has done in this month so far, you will spend € 6.553,17.

How to make this Custom Column:

(Cost.between_dates(month_start, yesterday) / (day(today()) – 1)) * day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))

Runrate%

What does it tell you? With the Runrate% (On Schedule%) metric, you compare the budget you have spent so far this month with the budget you should have spent up to now this month according to the budget. In the example above in this blog, you have so far spent 78,64% this month of the budget you were allowed to spend up to now. In other words, to fully spend your budget, the spending needs to increase.

How to make this Custom Column:

(Cost.between_dates(month_start, yesterday)) / ((*budget* / day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))) * (day(today()) – 1))

Change the *budget* for your actual budget, for example 8333.

New Daily Budget

What does it tell you? The New Daily Budget column indicates how much you are allowed to spend per day from today onwards to utilize 100% of the budget. In the example below, you can see that your new daily budget should be € 373,20 in order to utilize your budget fully!

How to make this Custom Column:

(*budget* – Cost.between_dates(month_start, yesterday)) / (day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1)) – (day(today()) – 1))

Again, change the *budget* for your actual budget, for example 8333.

Save your column sets!

When you are adding columns for your campaign overview, you can save these! This means you can easily make multiple columns for several budgets you need to monitor in your account, f.e. budgets for some specific campaign groups (e.g. Brand Awareness campaigns) and a total account budget! If you are making a column set, save this with a clear name, e.g. “Budget Mgt – Branded – Scenario 1”!

What’s next?

After reading this blog, you know what custom columns are and how to set them up! Also, if you have followed the instructions on setting up these specific Custom Columns, you can already do basic budget management within Google Ads. No more messing about with spreadsheets, congratulations!

As mentioned, this blog focused on the first scenario. Next up, we will go more in-depth as we will focus on the second scenario: You’ve made adjustments to your campaigns, made CRO changes, or other significant changes. What would your expenditure be if this trend continues for an entire month?