Google Analytics 4 dashboarding en reporting

For an English version of this blogpost, see below.

In de digitale wereld van vandaag zijn websiteprestaties en analyses van gebruikersgedrag cruciaal voor het nemen van datagedreven beslissingen. Google Analytics 4 (GA4) dashboarding en reporting is een krachtige tool die waardevolle inzichten geeft in websitegegevens en andere belangrijke metrieken. Het is daarbij essentieel om de voor- en nadelen van GA4-rapportage te overwegen en alternatieven te onderzoeken die misschien een beter beeld van websiteprestaties geven. In deze blog ga ik dieper in op GA4 dashboarding en rapportage, de rol van AI-modellering en Datahive360 bij het verbeteren van GA4 rapportage en enkele alternatieven.

Google Analytics 4 rapportage en dashboarding

Google Analytics 4 dashboarding en reporting verschillen aanzienlijk van de vorige versie van Google Analytics. GA4 is ontworpen om gebruikersgedrag over meerdere apparaten en platforms te volgen en biedt zo nauwkeurigere en uitgebreidere gegevens. GA4 dashboards zijn aanpasbaar, zodat gebruikers gegevens kunnen bekijken op de manier die voor hen het meest logisch is. De dashboards bevatten widgets die verschillende metrieken weergeven, zoals sessies, paginaweergaven en bouncepercentages.

GA4 rapportage

Rapportage in GA4 verwijst naar het genereren van inzichten en datagedreven aanbevelingen op basis van de gegevens die door GA4 zijn verzameld. Enkele voordelen van GA4 rapportage zijn verbeterde gegevensnauwkeurigheid en -consistentie en de mogelijkheid om aangepaste rapporten te genereren. Er zijn echter ook enkele beperkingen, zoals de noodzaak van AI-modellering om nauwkeurigere inzichten te genereren. AI-modellering gebruikt algoritmen en statistische modellen om grote datasets te analyseren en patronen en trends te identificeren die mogelijk onduidelijk zijn bij handmatige analyse. Door AI-modellering te gebruiken, kunnen marketeers diepere inzichten krijgen in gebruikersgedrag en websiteprestaties, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over website-optimalisatie en digitale marketingstrategieën.

Standaardrapporten

De standaardrapporten van Google Analytics 4 zijn verdeeld in drie collecties, elk met inzichten in een ander aspect van websiteprestaties:

GA4 standard reports GA4 standard reports

 • Acquisition and Engagement collectie: deze collectie bevat rapporten over gebruikersacquisitie, gebruikersgedrag en engagement. De rapporten in deze collectie zijn ontworpen om te helpen begrijpen hoe gebruikers de website vinden, wat ze doen op de website en de mate van engagement.
 • Monetization collectie: deze collectie bevat rapporten over inkomsten, transacties,  producten, productprestaties en verkoopprestaties. De rapporten in deze collectie zijn ontworpen om te helpen begrijpen hoeveel geld de website verdient, welke producten het best verkopen en welke transacties het vaakst voorkomen.
 • Retention collectie: deze collectie bevat rapporten over gebruikersretentie, churn, cohortanalyse de user lifetime. De rapporten in deze collectie zijn ontworpen om te helpen begrijpen hoe vaak gebruikers terugkeren naar de website en hoeveel gebruikers de website verlaten.

Custom rapportages en dashboards

Aangepaste rapporten zijn op maat gemaakt voor specifieke behoeften of vragen. Ze zijn vooral handig voor bedrijven met unieke eisen wat betreft rapportage. Het maken van een aangepast rapport is gemakkelijk, maar het vereist enige planning om ervoor te zorgen dat het rapport nuttige inzichten biedt. Hier zijn de stappen om een aangepast rapport te maken in GA4:

 • Navigeer naar het tabblad “Explore” en kies of je een blanco canvas, een vrij formulier of een starterdashboard wil.

GA4 custom report

 • Kies een datumbereik. Kies de metrieken en dimensies die je wil opnemen in het rapport.

GA4 custom report

 • Kies het type widget dat je wil toevoegen, zoals een scorecard, grafiek of tabel.

GA4 custom report

 • Pas indien nodig filters of segmenten toe om de gegevens te verfijnen.

GA4 custom report

 • Sla het rapport op en voeg het toe aan een dashboard, of bekijk het als een op zichzelf staand rapport.

Betrouwbaarheid van data: wat je moet weten

Hoewel GA4 rapportage en dashboarding belangrijke tools zijn om de prestaties van een website of app te begrijpen, is het belangrijk om te onthouden dat ze slechts zo nauwkeurig zijn als de verzamelde gegevens. Met recente veranderingen in de wetgeving omtrent gegevensprivacy en het toenemende gebruik van adblockers, kunnen sommige gegevens onvolledig of verstoord zijn.

Er zijn nog steeds verschillende soorten gegevens van Google die over het algemeen als betrouwbaar worden beschouwd, waaronder:

 • Basisgegevens over gebruikersgedrag, zoals paginaweergaven, sessies en het bouncepercentage
 • Gegevens over acquisitie, zoals source/medium- en campagne-informatie
 • Demografische gegevens (indien ingeschakeld en gebaseerd op een steekproefgrootte die groot genoeg is)
 • Conversiegegevens (wanneer correct ingesteld en bijgehouden)

Het is belangrijk om je data regelmatig te controleren en analyseren om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen en eventuele noodzakelijke aanpassingen aan je trackinginstellingen aan te brengen. Bovendien kan het verkennen van verschillende gegevensbronnen en het integreren ervan in je analyse helpen om een completer beeld te krijgen van de prestaties van je website of app.

Alternatieven voor GA4 dashboarding en rapporting

Hoewel GA4 veel nuttige functies heeft, is het misschien niet de beste keuze voor elke organisatie. Enkele alternatieve webanalysetools die marketeers kunnen overwegen zijn Adobe Analytics, Matomo en Piwik PRO. Deze tools bieden vergelijkbare mogelijkheden als GA4, maar kunnen een andere prijsstructuur of unieke functies hebben waardoor ze beter bij jouw organisatie passen. Deze platforms vereisen echter mogelijk extra training en middelen voor een effectieve setup en gebruik.

Een andere optie die het overwegen waard is, is Datahive360. Het is een tool die een reeks functies biedt, waaronder geautomatiseerde rapportage, gegevensvisualisatie en gegevensintegratie met andere platforms. In combinatie met AI-modellering kan Datahive360 voorspellende inzichten bieden in gebruikersgedrag en websiteprestaties, waardoor marketeers tijd besparen en datagedreven beslissingen kunnen nemen. Onze eigen bevindingen met Datahive360 zijn positief en we geloven dat het een waardevolle toevoeging is aan de toolkit van elke marketeer. Meer informatie over Datahive360 vind je op hun website.

Conclusie en next steps

Kortom, Google Analytics 4 dashboarding en reporting biedt nieuwe mogelijkheden, evenals AI-modelleringsfuncties, die marketeers kunnen helpen bij het nemen van beter geïnformeerde beslissingen over hun digitale marketingstrategieën. Marketeers moeten echter op de hoogte zijn van de beperkingen en mogelijke onnauwkeurigheden van bepaalde data in GA4. Alternatieven als Adobe Analytics, Matomo en Piwik PRO kunnen het overwegen waard zijn en tools zoals Datahive360 kunnen de dashboard- en rapportagemogelijkheden van GA4 verbeteren.

De volgende stap?  Marketeers moeten de data van hun website goed in de gaten houden, alternatieve webanalysetools verkennen en overwegen om Datahive360 toe te voegen aan hun gereedschapskist. Heb je hulp nodig met jouw datastrategie of heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Neem contact op, we helpen je graag! Wil je eerst meer lezen over Google Analytics 4? We hebben al onze blogs gebundeld voor je, je vind deze hier.


Google Analytics 4 dashboarding and reporting

In today’s digital landscape, website performance and user behavior analysis are crucial for marketers to make data-driven decisions. Google Analytics 4 (GA4) dashboarding and reporting is a powerful tool that provides valuable insights into website data and key metrics. However, it’s essential to consider the advantages and disadvantages of GA4 reporting and explore alternative approaches that can provide a more comprehensive view of website performance. In this blog post, we’ll take a closer look at GA4 dashboarding and reporting, the role of AI modeling and Datahive360 in enhancing GA4 reporting, and some alternatives to consider.

Google Analytics reporting and dashboarding

GA4 reporting and dashboarding differ significantly from the previous version of Google Analytics. GA4 was designed to track user behavior across multiple devices and platforms, providing more accurate and comprehensive data. GA4 dashboards are customizable, allowing users to view data in the way that makes the most sense to them. The dashboards contain widgets that display various metrics, such as sessions, pageviews, and bounce rates.

GA4 reporting

Reporting in GA4 refers to the process of generating insights and data-driven recommendations based on the data collected by GA4. Some advantages of GA4 reporting include improved data accuracy and consistency and the ability to generate custom reports. However, there are also some limitations to GA4 reporting, such as the need for AI modeling to generate more accurate insights. AI modeling uses algorithms and statistical models to analyze large data sets and identify patterns and trends that may not be apparent through manual analysis. By using AI modeling, marketers can gain deeper insights into user behavior and website performance, enabling them to make more informed decisions about website optimization and digital marketing strategies.

GA4 standard reports

Google Analytics 4 standard reports are organized into three collections, each of which provides insights into a different aspect of website performance:

GA4 standard reports GA4 standard reports

 • Acquisition and Engagement collection: this collection includes reports on user acquisition, user behavior, and engagement. The reports in this collection are designed to help you understand how users are finding your website, what they are doing once they get there, and how engaged they are with your content.
 • Monetization collection: this collection includes reports on revenue, transactions, products, product performance and sales performance. The reports in this collection are designed to help you understand how much money your website is making, what products are selling best, and what transactions are occurring most frequently.
 • Retention collection: this collection includes reports on user retention, churn, cohort analysis and user lifetime. The reports in this collection are designed to help you understand how often users are returning to your website and how many users are leaving your website.

GA4 custom reports and dashboards

Custom reports are tailored to specific needs or questions. They are particularly useful for businesses with unique reporting requirements. Creating a custom report is a straightforward process, but it requires some planning and thought to ensure that the report provides useful insights. Here are the steps to create a custom report in GA4:

 • Navigate to the “Explore” tab and choose whether you want a blank canvas, free form or a starter dashboard.

GA4 custom report

 • Pick a data range. Choose the metrics and dimensions that you want to include in the report.

GA4 custom report

 • Choose the type of widget you want to add, such as a scorecard, chart, or table.

GA4 custom report

 • Apply any necessary filters or segments to refine the data.

GA4 custom report

 • Save the report and add it to a dashboard or view it as a standalone report.

Reliability of data: what you need to know

While GA4 reporting and dashboarding are important tools for understanding website or app performance, it’s important to remember that they are only as accurate as the data that’s being collected. With recent changes to data privacy laws and the increasing use of ad blockers, some data may not be fully captured or may be skewed.

However, there are still several types of data from Google that are generally considered to be reliable, including:

 • Basic user behavior data such as pageviews, sessions, and bounce rate
 • Acquisition data such as source/medium and campaign information
 • Demographic data (when enabled and based on a large enough sample size)
 • Conversion data (when properly set up and tracked)

Alternatives to GA4 dashboarding and reporting

While GA4 has many useful features, it may not be the best fit for every business. Some alternative web analytics tools that marketers may want to consider include Adobe Analytics, Matomo, and Piwik PRO. These tools offer similar capabilities to GA4 but may have different pricing structures or unique features that make them a better fit for certain businesses. However, these platforms may require additional training and resources to set up and use effectively.

Another best option to consider is Datahive360. It is a tool that provides a range of features, including automated reporting, data visualization, and data integration with other platforms. Used together with AI modeling, Datahive360 can provide predictive insights into user behavior and website performance, helping marketers save time and make data-driven decisions. Our own findings with Datahive360 have been positive, and we believe it is a valuable addition to any marketer’s toolkit. To get more information about Datahive360, please check their website.

Datahive360

Conclusion and next steps

In summary, GA4 offers new dashboarding and reporting capabilities, as well as AI modelling features, that can help marketers make more informed decisions about their digital marketing strategies. However, marketers should be aware of the limitations and potential inaccuracies of certain data in GA4. Alternatives such as Adobe Analytics, Matomo, and Piwik PRO may be worth considering, and tools such as Datahive360 can enhance GA4’s dashboarding and reporting capabilities.

As next steps, marketers should closely monitor their website’s data, explore alternative web analytics tools, and consider adding Datahive360 to their toolkit. Do you need any help with your data strategy or do you have any questions after reading this blogpost? Feel free to contact us, we’d love to help you! Do you first want to read all about Google Analytics 4? We’ve collected all our blogposts in one place, you can find them here.