Verfijnen van Google Ads budgetten met Custom Columns: op- en afschalen

For an English version of this Custom Columns blogpost, see below.

Na onze focus op de functionaliteiten van Custom Columns voor dagelijks budgetbeheer en prognoses na belangrijke campagne-aanpassingen, wagen we ons aan het laatste scenario van onze drieluik: het op- of afschalen van je budget om precies op het doel van deze maand af te stemmen. Als je tot nu toe hebt meegelezen, ben je al goed uitgerust met enkele inzichtelijke Custom Columns. Laten we ons verdiepen in ons laatste stuk van de verzameling van Custom Columns voor budgetbeheer!

Recap vorige Custom Columns blog

In onze laatste blogpost hebben we de kracht van Custom Columns benadrukt in het voorspellen van uitgaven na het maken van aanzienlijke campagne- of CRO-veranderingen. Inzicht hebben in waar je budget na de aanpassing staat is cruciaal, maar wat net zo belangrijk is, is erkennen wanneer en hoe je je budget kunt op- of afschalen om je maandelijkse doel te bereiken. Als je de vorige inzichten mist of een kleine opfrisser nodig hebt, raden we je aan om de tweede blog te bekijken.

Scenario 3: op- of afschalen om het maandbudget te halen

Dus je hebt je campagnes ingesteld, de nodige aanpassingen gemaakt en hun prestaties gemonitord. Nu is de prangende vraag: ga je je maandelijkse budgetdoelstelling halen? Zo nee, hoe moet je dan op- of afschalen?

Average Daily Spend Report Range

Wat vertelt het je? Je gemiddelde dagelijkse uitgaven binnen de datums die je hebt geselecteerd. Het neemt de uitgaven binnen het rapportbereik dat je hebt geselecteerd en deelt dit door het aantal dagen binnen het bereik.

Hoe maak je deze Custom Column?

(Cost / report_days_count())

Adjusted Expected Spend this Month

Wat vertelt het je? We hebben wijzigingen aangebracht op de 13e van deze maand, dus als onze campagnes blijven draaien zoals ze deden sinds deze wijziging, hoeveel zal ik deze maand dan uitgeven? Dit kijkt naar de uitgaven tot nu toe deze maand, en vermenigvuldigt de gemiddelde dagelijkse uitgaven in het rapportbereik met het aantal dagen dat nog over is deze maand!

Hoe maak je deze Custom Column?

(Cost.between_dates(month_start, yesterday)) + (Cost / report_days_count()) * ((day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))) – (day(today()) – 1))

New Daily Budget

Wat vertelt het je? De kolom New Daily Budget geeft aan hoeveel je per dag mag uitgeven vanaf vandaag om 100% van het budget te benutten.

Hoe maak je deze Custom Column?

(*budget* – Cost.between_dates(month_start, yesterday)) / (day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1)) – (day(today()) – 1))

Verander het *budget* voor je feitelijke budget, bijvoorbeeld 8333.

Overspend/Underspend

Wat vertelt het je? Extra inzichten op het dagelijks budget dat moet worden ingesteld. Moet ik op- of afschalen voor de rest van de maand om mijn budgetdoelen te halen? Deze kolom vergelijkt de gemiddelde uitgaven binnen het rapportbereik met het “New Daily Budget”.

Hoe maak je deze Custom Column?

((Cost / report_days_count())) – ((*budget* – Cost.between_dates(month_start, yesterday)) / (day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1)) – (day(today()) – 1)))

Verander wederom *budget* voor je daadwerkelijke budget!

Bespaar tijd – vermijd het maandelijks wijzigen van alle budgetten: maak een budgetkolom!

In het geval dat je budget maandelijks verandert, kan het nog steeds een paar minuten werk zijn om ze in alle aangepaste kolommen te wijzigen, vooral als je alle drie de scenario’s hebt geïmplementeerd! Gelukkig kunnen we dit zelfs terugbrengen tot een paar seconden bij elke budgetwijziging!

In plaats van het daadwerkelijke budget (bijv. 8333) in de aangepaste kolom te hebben, is het mogelijk om te verwijzen naar een andere aangepaste kolom: Budget.

Zo doe je dat:

 1. Maak een nieuwe aangepaste kolom, noem het Budget. In het geval dat je rekening moet houden met verschillende budgetten, maak je verschillende budgetkolommen (bijv. Budget – Branded & Budget – Brand Awareness).
 2. Vul het budget in (kan zowel in “Visual” als “Text” modi):
 3. Wijzig de budgetten in je bestaande Custom Columns en verwijs naar je Budget-kolom!Voorbeeld in Text modus:
  Voorbeeld in View modus:
  Als je de naam van je Budget-kolom intypt, kun je erop klikken om toe te voegen!

Klaar! Nu hoef je bij budgetwijzigingen alleen nog maar het bedrag in je Budget-kolommen te wijzigen en te klikken op opslaan. Alle andere Custom Columns worden automatisch bijgewerkt!

Nu beheer je je budgetten als geen ander!

Deze drieluik over Google Ads Custom Columns heeft jou uitgerust met tools en kennis om je campagnebudget effectief te navigeren, of het nu gaat om dagelijks beheer, aanpassing na de campagne, of opschaling naar maandelijkse doelstellingen. Door de mogelijkheden van Custom Columns te benutten, kun je overbodige spreadsheets achter je laten, direct inzichten vergaren en datagedreven beslissingen nemen. Zoals bij elk hulpmiddel zijn oefening en consistentie de sleutel, dus we moedigen je aan om deze technieken toe te passen en te verfijnen op basis van je unieke advertentiedoelen!

Onthoud, het beheren van budgetten gaat niet alleen over het beheersen van uitgaven, maar ook over het optimaliseren van efficiëntie en rendement op investeringen. Custom Columns zijn een krachtige troef in dit proces, die inzichten en actiegerichte gegevens biedt, rechtstreeks binnen de Google Ads-interface.

Custom Columns Conclusie

Heb je alle drie de blogs meegelezen? We danken je voor je interesse en voor je inzet om jouw Google Ads account naar een hoger niveau te tillen. Naarmate je deze strategieën implementeert, zijn we ervan overtuigd dat je resultaat zult zien in de vorm van meer gecontroleerde uitgaven, betere campagneresultaten en uiteindelijk een hogere ROI. Happy advertising!

Heb je nog vragen of aanvullingen na het lezen deze drie blogs? Voel je vrij om contact met me op te nemen via LinkedIn! Ben je op zoek naar hulp bij het jou SEA-campagnes? Neem contact op, bij Traffic Builders helpen we graag!


Refining Google Ads budget with Custom Columns: scaling up or down

After diving deep into the functionalities of Custom Columns for day-to-day budget management and forecasting post-significant campaign adjustments, we venture into the final scenario of our three-part series: Scaling your budget to hit this month’s mark perfectly. If you’ve been following along, you’re already well-equipped with some insightful Custom Column tools. Let’s delve into our last piece of the collection of Custom Columns for budget management!

Looking back at the previous blog

In our last blogpost, we emphasized the power of Custom Columns in predicting expenditures after making substantial campaign or CRO changes. Understanding where your budget stands post-adjustment is crucial, but what’s equally important is recognizing when and how to scale your budget to meet your monthly target. If you missed the previous insights or need a quick refresher, we recommend checking out the second blog.

Scenario 3: Scaling to Meet the Monthly Budget

So you’ve set your campaigns, made necessary adjustments, and monitored their performance. Now, the looming question is: Will you hit your monthly budget target? If not, how should you scale up or down?

Average Daily Spend Report Range

What does it tell you? Your average daily spend within the dates you selected. It takes the spend within the report range you selected and divides it by the amount of days within the range.

How to make this Custom Column?

(Cost / report_days_count())

Adjusted Expected Spend this Month

What does it tell you? We have made changes at the 13th, so if our campaigns keep running as they did since this change, how much will I spend this month? This looks at the spend so far this month, and multiplies the average daily spend in the report range with the amount of days that are left this month!

How to make this Custom Column?

(Cost.between_dates(month_start, yesterday)) + (Cost / report_days_count()) * ((day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))) – (day(today()) – 1))

New Daily Budget

What does it tell you? The New Daily Budget column indicates how much you are allowed to spend per day from today onwards to utilize 100% of the budget.

How to make this Custom Column:

(*budget* – Cost.between_dates(month_start, yesterday)) / (day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1)) – (day(today()) – 1))

Change the *budget* for your actual budget, for example 8333.

Overspend/Underspend

What does it tell you? Extra insights on the daily budget that needs to be set. Do I need to scale up or down for the rest of the month in order to meet my budget goals? This column compares the average spend within the report range to the “New Daily Budget”.

How to make this Custom Column:

((Cost / report_days_count())) – ((*budget* – Cost.between_dates(month_start, yesterday)) / (day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1)) – (day(today()) – 1)))

Again, change *budget* for your actual budget!

Save time – avoid having to change all the budgets monthly: make a budget column!

In case your budget changes monthly, it still can be a few minutes of work to change them in all custom columns, especially if you have all three scenarios implemented! Luckily, we can even take this down to a few seconds with each budget change!

Instead of having the actual budget (e.g. 8333) in the custom column, it is possible to refer to another custom column: Budget.

Here’s how to do it:

 1. Make a new Custom Column, name it Budget. In case you have several budgets to take into account, make several budget columns (f.e. Budget – Branded & Budget – Brand Awareness).
 2. Fill in the budget (can be done both in “Visual” or “Text” modes):
 3. Change the budgets in your existing Custom Columns and refer to your Budget-column!Example in the Text mode:
  Example in the View mode:
  If you type in the name of your Budget-column, you can click on it to add!

There you go! Now if your budgets change, you only need to change the amount in your Budget-columns and click save. All the other Custom Columns are updated automatically!

Now you are mastering your budgets like no one else!

This three-part series on Google Ads Custom Columns has equipped you with tools and knowledge to navigate your campaign budgets effectively, be it day-to-day management, post-campaign adjustments, or scaling towards monthly targets. By harnessing the capabilities of Custom Columns, you can move away from tedious spreadsheets, gain immediate insights, and make data-driven decisions with confidence. As with any tool, practice and consistency are key, so we encourage you to apply these techniques and refine them based on your unique advertising goals!

Remember, mastering budgets is not just about controlling spend but optimizing for efficiency and return on investment. Custom Columns are a powerful asset in this endeavor, providing insights and actionable data right within the Google Ads interface.

Custom Columns Conclusion

To everyone who has followed along, we commend your commitment to elevating your Google Ads game. As you implement these strategies, we’re confident you’ll see the fruits of your labor in the form of more controlled spends, better campaign results, and ultimately, a higher ROI. Happy advertising!

Do you have any questions or additions after these three blogs? Please feel free to reach out to me via LinkedIn!