Analytische cookies mogelijk uitzondering op de cookiewet

“De Cookiewet”, een Nederlandse interpretatie van de ePrivacy richtlijnen van de EU, wordt naar alle waarschijnlijkheid versoepeld. Minister Kamp van Economische Zaken heeft woensdagavond in een Tweede Kamer-debat gepleit voor een uitzonderingspositie voor zogeheten “analytische cookies”. Voor het gebruik van functionele cookies bestond al een uitzondering met betrekking tot de anders vereiste actieve instemming door de bezoeker. Zogeheten “tracking cookies” blijven onder de huidige cookiewet vallen.

Met de versoepeling van de cookiewet beoogt Kamp het aantal cookiewalls en pop-ups waarin om toestemming voor het plaatsen van cookies wordt gevraagd terug te dringen. Kamer en kabinet vinden dat de huidige uitwerking van de cookiewet zijn doel voorbij schiet, omdat de huidige implementatiewijze bij de internetgebruiker tot irritaties leidt. In een poging aan de strenge en bovenal onduidelijke regelgeving te voldoen, hebben veel organisaties bezoekers voor de keuze gesteld: instemmen met cookies of helemaal geen toegang tot de website. Dat was niet de intentie van de wet, beseft de Kamer nu. De minister wees de politici erop dat de Kamer ‘heel kritisch is geweest’ bij het maken van de wet.

Te kort door de bocht

Bij Traffic Builders kunnen we ons niet aan de mening onttrekken dat de Tweede Kamer op z’n zachts gezegd te kort door de bocht is gegaan. Er is beredeneerd vanuit het principe dat alle cookies slecht zijn en privacy-gevoelige informatie bevat van bezoekers. Zelfs van creditcardgegevens werd op een bepaald moment verondersteld dat deze per definitie in cookies worden opgeslagen. Een beeld dat voorkomen had kunnen worden als de lobby die door o.a. brancheorganisaties als de DDMA en het IAB is gevoerd meer weerklank had gevonden. Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt nu de prijs; er zijn ons gevallen bekend waarin de kosten voor de implementatie van de wetgeving enkele tienduizenden euro’s heeft gekost. In een enkel geval is zelfs een kostenplaatje van ca. honderdduizend euro bekend. Kamp heeft toegezegd binnen een maand, dus uiterlijk rond medio maart, met uitsluitsel te komen. Vooruitlopend op verspoepeling van de wetgeving hebben enkele publishers, waaronder diverse landelijke dagbladen, de gehekelde cookiewall al geslecht.

De aanpassing van de cookiewet zoals deze nu wordt gesuggereerd, zou de volgende implicaties hebben.

Analytische cookies

First party analytische cookies, die typisch bedoeld zijn voor het verzamelen van niet tot nauwelijks privacy gevoelige informatie, worden onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden zijn:

  • Het moet cookies betreffen die uitsluitend gebruikt worden om gegevens over het gebruik van de eigen website te verzamelen, ten behoeve van het verbeteren van de werking van de site;
  • De gegevens dienen geanonimiseerd te zijn;
  • De verzamelde gegevens mogen niet gedeeld worden met derden;
  • De cookies mogen geen negatieve gevolgen voor de privacy van de bezoeker hebben.

Impact cookiewet wijziging op Google Analytics

De vraag is nu in welke mate de meest gebruikt analytische cookies, namelijk die van Google Analytics, een uitzonderingspositie gaan innemen binnen de versoepelde cookiewet. Artikel 29 Werkgroep uit de onderliggende wetgeving stelt namelijk dat first party cookies alleen als zodanig worden aangemerkt als de websitehouder zelf de cookies plaatst, of dit gebeurt door anderen in opdracht van de websitehouder. In dit laatste geval dient wel sprake te zijn van een bewerkersovereenkomst. Omdat Google de verzamelde gegevens ook inzet voor andere doeleinden (bijv. Google Adwords, verzamelen van interesseprofielen), valt Google Analytics ook na versoepeling in bovengenoemde vorm nog onder de huidige wet- en regelgeving.

Functionele cookies

Functionele cookies betreffen alle cookies die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van de website. Denk hierbij o.a. aan cookies die noodzakelijk zijn voor het tijdens een bezoekerssessie bijhouden van in een winkelwagen geplaatste producten op een webwinkel. Voor dit type cookies gold al een uitzonderingspositie binnen de cookiewet.

Tracking cookies

Tracking cookies die in staat zijn gegevens van bezoekers over meerdere netwerken en websites te verzamelen, bijvoorbeeld ten behoeve van het opbouwen van het interesseprofiel van een bezoeker, zijn niet toegestaan. Hiervoor gelden ook na versoepeling van de cookiewet naar verwachting nog steeds de bestaande richtlijnen. Dit heeft o.a. impact op het gebruik van remarketing, Google Adwords en Display Advertising/banner campagnes via o.a. “real time bidding” of “automated trading”, omdat bij deze online advertentievormen gebruik wordt gemaakt van over meerdere websites verzamelde interesseprofielen.

Conclusie

Op dit moment is er nog weinig zekerheid. Het wachten is op een besluit van de Tweede Kamer in reactie op het wetswijzigingsvoorstel van minister Kamp uiterlijk medio maart. Tot die tijd dient men strikt genomen gewoon te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving van de Telecoomwet en Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke ten grondslag liggen aan “de cookiewet”. Vast staat wel dat de uitwerking van de huidige cookiewet het Nederlandse bedrijfsleven vele miljoenen heeft gekost. Wordt vervolgd.